Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť LinGuru, s.r.o. , IČO 48 015 237, so sídlom Račianska 26D, Bratislava, 831 02, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 101966/B a prevádzkujeme webovú stránku www.spolunasbavisvet.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na emaile pali@spolunasbavisvet.sk.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

  • - budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • - plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • - umožníme a budem Vás podporovať v uplatňovaní a v plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

  • - poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Váš osobný údaj (email) nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu ebooku, online kurzu.
  • - vedenie účtovníctva - ak ste naším zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • - marketing- zasielanie newsletterov - Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáte v mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu alebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú. Ak nie ste naším zákazníkom, posielame Vám newslettery iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.
  • - pokročilý marketing - iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre remarketing alebo cielenie reklamy na facebooku. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
  • - fotografické údaje– napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)

Facebook

Google

Účtovná firma ALGEM, s.r.o.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte nás na: pali@spolunasbavisvet.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 5 dní aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - ale s tým rozdielom, že Vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 15 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 20 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr.: musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu Vás budeme informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newslettrov a oznámení. Emaily s inšpiráciami, článkami, či produktmi a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadov môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU.